GA/T 974.87-2015 消防信息代码第87部分:灭火剂种类代码

2021年10月6日
评论

GA/T 974.87-2015.Codes for the fire infornation-Part 87: Category codles for fire-extinguishing agents.
1范围
GA/T 974.87规定了灭火剂种类的代码。
GA/T 974.87适用于公安信息化建设以及信息的处理与管理。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件.
GA/T 974.74消防信息代码第74 部分:消防装备器材分类与代码
3编码方法
代码采用层次码,用13位数字分2部分表示,第1部分1~11位符合GA/T 974.74的规定,第2部分12.13位表示细目。编码结构见图1.
4代码表
灭火剂种类代码见表1.
表1灭火剂种类代码.
代码                                           名称
3270101 030000                灭火药剂
3270101030100                水系灭火剂
3270101030101                 水灭火剂
3270101030199                    其他
3270101030200                  泡沫灭火剂
3270101030201                  普通蛋白泡沫灭火剂
3270101030202                  氟蛋白泡沫灭火剂
3270101030203         水成膜泡沫灭火剂(轻水泡沫灭火剂)
3270101030204               成膜氟蛋白泡沫灭火剂
3270101030205            抗溶性泡沫灭火剂
3270101030206               高倍泡沫灭火剂
3270101030207             中倍泡沫灭火剂
3270101030208            低倍泡沫灭火剂
3270101030209               A类泡沫灭火剂
3270101030299               其他
3270101030300                干粉灭火剂
3270101030301               BC干粉灭火剂
3270101030302              ABC干粉灭火剂
3270101030303               D类干粉灭火剂
3270101030304             BC超细干粉灭火剂
3270101030305               ABC超细干粉灭火剂

GA/T 974.87-2015 消防信息代码第87部分:灭火剂种类代码

GA/T 974.87-2015 消防信息代码第87部分:灭火剂种类代码

下载信息
下载地址

发表评论